БЗНС основан 1899г.

Призив от БЗНС към демократичната общност в България

П Р И З И В
от Николай Ненчев, председател на БЗНС

Заедно сбъднахме мечтата за Европа, заедно можем да сбъднем и мечтата за демократична България.

Уважаеми съмишленици, приятели на демокрацията,

Ние, които принадлежим към демократичната общност на България единодушно:

 • осъждаме престъпленията на комунистическия режим и определяме днес за свой основен политически опонент Българската социалистическа партия;
 • преценяваме, че организираната престъпност и олигархичните практики след 1989 година се коренят преди всичко в неразградените структури на тоталитарната система и нейните криминални практики;
 • оценяваме присъединяването на България към НАТО и ЕС като най- значимите събития в нашата нова историята;
 • определяме хибридните атаки на режима в Кремъл срещу България, като основна заплаха за националната сигурност и за нейното европейското бъдеще;
 • осъждаме всяко действие или инициатива на официална институция или политическа организация, които целят да пренебрегнат националните ни интереси като ги поставят под чужда зависимост, пример за което са постоянните опити за намеса на Руската федерация във вътрешните работи на България, както и призивите за напускане на НАТО и ЕС и включване в застрашаващи националната сигурност проекти като руският евразийски проект;
 • подкрепяме справедливите санкции наложени на лица и организации в Руската федерация заради нарушаването от нейната страна на международни и двустранни договорености и чрез осъществяване на агресия срещу независима държава;
 • приветстваме принципната европейска политика противопоставяща се на погазването на основни демократични норми и принципи на правовата държава и на отказите на някои държави от Съюза да следват общовъзприетите принципи на солидарност.

Ние, демократичната общност на България, сме убедени, че:

 • всички етноси и вероизповедания у нас са дали своя принос за културното многообразие на единната българска нация;
 • мигрантският проблем може да бъде решен само и единствено с общоевропейско усилие;
 • парламентарната демокрация няма алтернатива, а България се нуждае не от „експертни“ правителства, а от експертна професионална администрация, която да работи в интерес на гражданите;
 • политически отговорното управление е споделено и гарантира широко участие на българските граждани на местно, регионално и национално равнище.

Ние трябва да бъдем обединени, защото справедливо изпитваме недоверие към колебливата и неангажирана достатъчно със защитата на евроатлантическите ценности политика на сегашното правителство на страната. Затова и заявяваме, че е необходима дълбока структурна реформа в съдебната власт, чиято основна цел е да гарантира независимостта на правораздавателните органи и тяхната способност да прилагат закона еднакво за всички граждани, без оглед на техния социален статус и обществено положение. Необходимо е да се противопоставим организирано на административната намеса в пазарното ценообразуване като основна пречка за развитието на бизнеса, икономическия растеж и постигането на висок жизнен стандарт на българските граждани. Ние:

 • считаме, че най-доброто решение за националната сигурност на страната ни е професионална и модерно въоръжена според стандартите на НАТО българска армия, с осигурен висок социален статус на военнослужещите;
 • знаем, че ефективната социална политика е резултат от свободната конкуренция на пазара и разбиването на съществуващите монополи и картели;
 • настояваме за устойчиво развитие на икономиката и приемаме, че наш дълг е да опазим и предадем на идните поколение природата и природните богатства на страната;
 • работим за опазване на националните традиции, историческото и културното наследство, за достъп на децата до качествено образование, в синхрон с новите информационни технологии;
 • ще направим така, че качественото здравеопазване и осигурителните системи да бъдат резултат, както от изискванията за солидарност, така и от по-високата лична отговорност и пряк ангажимент на гражданите;
 • сме убедени, че младите хора у нас трябва да имат и в България същите шансове за реализация, каквито имат техните връстници в развитите демократични държави.

Уважаеми съмишленици, приятели на демокрацията,

Време е с горчивина да констатираме, че всички досегашни опити за обединения и коалиции в демократичното пространство се оказаха неуспешни. Желанието на отделни политически сили да се докажат сами и изолирано от демократичната общност в политиката не донесоха очаквания резултат. Затова аз разчитам днес очакванията на гражданите като желание и надежда за преодоляване на тяснопартийните интереси и обединение около ценности и каузи.

Затова и предлагам най-добрата според мен организационна формула за изпълнение на тази историческа по смисъл и значение задача – обединението на демократичните сили и общност у нас. Тази формула е: провеждане на честни, демократични, вътрешнокоалиционни избори, чрез широко национално представителство за избор на лидер, ръководство и програма.

Това е успешната, според нас, формула за създаването на единна политическа сила, която ще бъде в състояние да печели избори и да осъществи целите, които заедно, но разделени досега, сме си поставяли.

Уважаеми съмишленици,

Предлагам на Вашето внимание не само горните политически тезиси, но и организацинните принципи, които намирам за необходимо заедно да реализираме в преследване на своята обща политическа цел.

Всички ние се нуждаем се от обединено политическо представителство, от изграждането на единен политически субект, в който да намерят място всички защитници на демократичните ценности и възгледи. Длъжни сме да направим смела и себеотрицателна стъпка. Необходимо е да мобилизираме демократичната общност като се обединим в единен политически субект. Предлагам това да стане чрез пряко и всеобщо гласуване в рамките на демократичната общност. По-конкретно това означава:

 1. Всяка партия или гражданска организация да предложи поименно равен брой члена участници за провеждането вътрешнокоалиционни избори.
 2. Да се определи Изборна комисия, с представители на всяка от партиите и организациите, която на база на регистрираните участници, да организира и проведе избори, чрез които да се избере лидер и програма на новия политически субект.
 3. За изборите извън партийните предложения могат да се регистрират и българи напуснали страната, но споделящи евроатлантическите ценности, както и изявени личности, които последователно отстояват демократичните традиции и ценности.
  Предлагам също така, още в самото начало да бъде наложена забрана за участие в изборите на лица с принадлежност към тайните служби на комунистическия режим, както и на граждани членували в БКП, БСП или в действащи националсоциалистически или проруски организации.
 4. Списъкът на регистрираните за участие в изборния процес да се публикува два месеца преди датата на провеждане на изборите.
 5. Всяка партия и организация има право да издигне свой и претендент за лидер, както и да провежда предизборна кампания.
 6. Гласуването ще се проведе в изборни секции или on-line.
 7. Изборната комисия ще обяви публично резултатите и ще информира обществеността за направеният избор на лидер и програма.

Скъпи съмишленици и приятели,

Демократичната общност на България се нуждае от свое политическо представителство, което да се противопостави на вълната от популизъм, неофашизъм и опити за реабилитация на комунистическия режим. Нека надмогнем партийното его и партийни сметки. Времето не може да ни чака. В дълг сме пред българските граждани. Без единно представителство на демократичната общност на следващите европейски, парламентарни, местни и президентските избори евроатлантическото бъдеще на България е сериозно застрашено! Без ясна управленска визия за бъдещето и без единно лидерство нашата страна няма да успее да излезе от периферията и да догони стандартите на развитите европейски страни. Без да се превърнем в единна политическа сила, няма да направим България достоен член на държавите от евроатлантическото семейство и желано място за реализация и живот на нашите деца. Всички ние, заедно можем да сбъднем не само мечтата за Европа, но и мечтата за демократична България.

Скъпи приятели,

Да бъдем заедно е нашият дълг към настоящето и бъдещето на България!

Да живее България!

С уважение: Николай Ненчев