БЗНС основан 1899г.

Начало » УСТАВ НА БЗНС

УСТАВ НА БЗНС

УСТАВ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

Глава първа
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Чл.1 Българският земеделски народен съюз е политическа организация, правоприемник на основания през 1899 година Български земеделски народен съюз, забранен с Наредба – закон за забрана на политическите партии от 12 юни 1934 г., БЗНС – „Александър Стамболийски“, възстановен и регистриран на 01 септември 1945г. и БЗНС „Врабча“ 1, възстановен на 14-15 октомври 1944г., регистриран на 11 септември 1946г., и разтурен на 26 август 1947г. със Закон за забрана и разтуряне на БЗНС – „Никола Петков“ и на всичките му поделения и секции и възстановен на Възстановителния конгрес, състоял се на 7 и 8 ноември 1992г. Съюзът носи историческото име Български земеделски народен съюз /БЗНС/. Идеологията и Програмата му са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и върху утвърдените общочовешки ценности и морал.

Чл.2 Основната цел на политическата дейност на БЗНС е благоденствието на народа при демократична, парламентарна и републиканска форма на държавно управление. Затова дейността на Съюза се осъществява под девиза:
Мир, хляб, свобода и народовластие!

Чл.3 Българският земеделски народен съюз работи за изграждане и усъвършенстване на пазарно стопанство, за създаването на силна средна класа като основан на общественото развитие, за приоритетно развитие на земеделието и свързаните с него отрасли, за равнопоставеност на всички видове собственост.

Чл.4 Българският земеделски народен съюз е за:

1. Гарантиране правата и свободите на българските граждани в съответствие с Конституцията и международните договорености;

2. Насърчаване на свободната изява, професионалното и нравственото израстване и утвърждаване на отделната личност;

3. Съхраняване на националната култура и българското историческо наследство;

4. Уважение и ненамеса в работата на Българската православна църква и на останалите общности, доколкото дейността им не противоречи на Конституцията и морала;

5. Укрепване на родолюбието, националното единство и запазване на гражданския мир в страната.

Чл.5 Българският земеделски народен съюз осъвременява Съюзната програма в съответствие с развитието на общественополитическите условия, като запазва основните принципи в своята идеология, същност и цели.

Глава втора
ЧЛЕНСТВО

Чл.6

/1/ Член на Българския земеделски народен съюз може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който не членува в други политически организации, приема и изпълнява неговите Устав и Програма и спазва съюзната дисциплина.

/2/ Не могат да членуват в Съюза осъждани за тежки умишлени престъпления, които не са реабилитирани, както и участвали в репресии срещу българския народ, доказани агенти на ДС и бивши членове на БКП и БСП.

/3/ Членовете на БЗНС са включени в местни дружби по постоянен адрес, освен в случаите на липса на съответна структура.

Чл.7

/1/ Членовете на БЗНС се приемат на общо събрание на съответната местна дружба, до която подават заявление. Заявлението трябва да бъде подписано от още двама членове на същата дружба.

/2/ Заявлението се разглежда в присъствието на кандидата. Решението за приемане на кандидата се взема с явно гласуване.

/3/ При промяна на местоживеенето, съюзният член се отчислява в едномесечен срок и зачислява по новия адрес на местоживеене (настоящ адрес), което се отразява в членската му книжка.

Чл.8

/1/ Членовете на БЗНС имат равни права и задължения във вътрешносъюзния живот.

/2/ Съюзният член има право:

1. Да избира и да бъде избиран в съюзните органи в съответствие с този Устав;
2. Да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения относно дейността на Съюза, до вземане на решения по тях.

/3/ Съюзният член е длъжен:

1. Да спазва Устава и работи за изпълнение на Програмата;
2. Да съдейства за издигане ролята и авторитета на Съюза;
3. Да изпълнява решенията на съюзните органи;
4. Да участва редовно и активно в съюзния организационен живот;
5. Да развива и утвърждава демократизма във вътрешния съюзен живот и да пази съюзното единство;
6. Да плаща редовно членския си внос.

Чл.9

/1/ Членството в БЗНС се прекратява:

1. Чрез писмено заявление до местната дружба или ясно изразено устно заявление на нейно събрание или пред ръководен орган, отразено в протокола;
2. При виновно неплащане на членския внос за повече от шест месеца;
3. При смърт или обявяване на недееспособност;
4. При изключване;
5. При възникване на обстоятелства, които водят до отпадане по някои от изискванията за членуване по чл.6, ал.2.

Чл.10

/1/ За нарушаване на Устава, уронване престижа или увреждане интересите на Съюза, включително и чрез злепоставяне и клевети по адрес на съюзни членове, както и за неизпълнени решения на негови компетентни органи от контролния орган, се налагат следните наказания:

1. Порицание;
2. Изваждане или отпадане от състава на ръководен орган или контролен орган;
3. Изключване.

/2/ Наказанието “порицание” се налага от събранието на местната дружба, в която членува предложеният или от контролен орган;

/3/ Наказанието “изключване” се налага от събранието на местната дружба, в която членува предложеният. Ако тя не се произнесе с решение в продължение на 15 дни от предложението, се въпросът се решава от общинското настоятелство. Ако и то не се произнесе, наказанието се налага от областното настоятелство или друг висш орган.

/4/ Наказанието “изваждане или отпадане от състава на ръководен или контролен орган” се налага от органа, който е компетентен да извърши съответния избор.

/5/ Наказанията по предходните алинеи за членовете на ръководни и контролни органи се налагат при задължително сезиране на Върховния контролно – ревизионен съвет /ВКРС/, както следва:

1. На членовете на областните настоятелства и областните контролно – ревизионни комисии – от Управителния съвет;
2. На членовете на Управителния съвет, Върховния контролно ревизионен съвет, Постоянното присъствие и председател на БЗНС – от Конгреса.

/6/ Наказанията се налагат по предложения на ръководствата на местните дружби или на висшестоящите органи.

/7/ Във всеки случай преди налагането на наказанието основанието трябва да бъде съобщено на предложения за наказание и той да бъде поканен да даде обяснения.

/8/ Решението за налагане или отказ да се наложи наказание може да се обжалва в 30-дневен срок пред общинската контролно-ревизионна комисия, а ако решението е на УС – пред Върховния контролно-ревизионен съвет.

/9/ Наказанието „порицание” се смята за заличено, ако не са наложени нови наказания в срок от една година.

/10/ Членовете, изключени и отпаднали от Съюза, могат да кандидатстват отново след една година от налагането на наказанието.

Глава трета
СТРУКТУРА

Чл.11 Организационната структура на БЗНС включва местни, общински и областни дружби.

/1/ При липса на общинска дружба на територията на общината, местните земеделски дружби членуват в най-близката общинска дружба в съответната област.

Чл.12

/1/ Основната структурна единица на Съюза е местната дружба.

/2/ Броят на местните дружби и техните териториални райони се определят от съответното общинско настоятелство. По принцип в селата се създава една дружба.

/3/ В един район, определен по реда на предходната алинея, може да има повече от една дружба.

/4/ Дружба се създава, когато има най-малко 5 члена.

/5/ Висш орган на местната дружба е общото и събрание, което се състои от всички нейни членове.То има следната компетентност:

1. Приема отчетите на ръководството и Контролно-ревизионната комисия;
2. Избира ръководство и контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат;
3. Избира делегати за общинското делегатско събрание по норми за представителство, определени от общинското настоятелство;
4. Определя кандидати за кметове на съответните населени места и райони след обсъждане и съгласуване на предложените кандидати с общинските и областни настоятелства;
5. Предлага кандидати за общинските изборни органи за местна власт на общинското делегатско събрание;
6. Прави и други предложения пред общинското делегатско събрание;
7. Изисква отчети и обяснения от кметовете и общинските съветници;
8. Обсъжда и дава становище по всички съюзни и национални въпроси;
9. Взема и други решения съгласно този Устав.

/6/ Общото събрание се свиква:

1. По решение на дружбеното ръководство;
2. По искане най-малко на 1/3 от членовете на дружбата;
3. По искане на висшестоящите органи.

/7/ Събранието може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете на дружбата. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

/8/ Ръководството на местната дружба се състои от 3 до 7 членове, които определят помежду си най-малко председател, заместник-председател и касиер. Местните дружби под 10 души имат само председател.

/9/ Ръководството на местната дружба:

1. Организира дейността на дружбата;
2. Привежда в изпълнение решенията на общото събрание и висшестоящите органи;
3. Събира редовно членския внос, като внася отчисленията за абонати за «Земеделско знаме» и съюзните печатни издания. Сумите за Постоянното присъствие /ПП/ се привеждат в областните ръководства, които редовно ги изпращат в Постоянното присъствие.

/10/ Дружбената контролно-ревизионна комисия има състав от трима души. Вместо комисия може да се избере и едноличен ревизор. Тя контролира приходите на дружбата и тяхното изразходване.

Чл.13

/1/ Местните земеделски дружби на територията на общината образуват общинска дружба.

/2/ Висш орган на общинската дружба е общинското делегатско събрание. То се състои от делегати на местните дружби, общинското настоятелство, общинската Контролно-ревизионна комисия, членовете на областното настоятелство, Управителния съвет и Върховния контролно ревизионен съвет, които са членове на съответната общинска дружба. В него участват със съвещателен глас кметовете и общинските съветници – съюзни членове. Делегатското събрание има следната компетентност:

1. Избира общинското настоятелство и общинската контролно – ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети;
2. Определя кандидати за изборни длъжности в общинските органи на власт и управление, както и начина за явяване на местни избори, ако няма общонационално решение на УС;
3. Избира делегати за конгреса и за областните делегатски събрания при норма на представителство, определена от Управителния съвет;
4. Изслушва информация и приема решения по обществено – политическия живот на общината;
5. Прави предложения пред областното делегатско събрание;
6. Обсъжда и дава становища по всички съюзни и национални въпроси.

/3/ Общинското делегатско събрание се свиква най-малко веднъж в годината, а отчетно-изборното събрание – най-малко веднъж на две години, ако няма друго решение на Управителния съвет:

1. От общинското настоятелство;
2. По искане най-малко на 2/3 от ръководствата на местните дружби
3. По искане на висшестоящи ръководни органи.

/4/ Основен представителен и изпълнителен орган на общинското делегатско събрание е общинското настоятелство. То има постоянен състав до 9 души и разширен състав, в който участват и председателите на местните дружби, както и членовете на УС и ВКРС.

/5/ На първото си заседание постоянният състав на общинското настоятелство се конституира, като избира най-малко председател, заместник- председател, секретар и касиер.

/6/ Общинското настоятелство:

1. Организира изпълнението на решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите органи;
2. Организира работата на местните дружби и ги подпомага в дейността им;
3. Поддържа връзки и защитава съюзните интереси пред общинските и държавните органи;
4. Осъществява връзка с другите органи на Съюза;
5. Осъществява връзка с други политически и обществени организации на територията на общината;
6. При избори ръководи и организира цялата предизборна дейност на Съюза на територията на общината.

/7/ Общинската земеделска дружба се представлява от председателя, а в негово отсъствие – от заместник – председателя или секретаря на ръководството.

/8/ Общинската контролно – ревизионна комисия се състои от трима души, които избират помежду си председател и секретар. Тя ревизира и контролира:

1. Изпълнението на решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите органи;
2. финансово – счетоводната дейност на общинското настоятелство;
3. Спазването на Устава от местните дружби, техните ръководства и общинското настоятелство.

/9/ Общинската контролно-ревизионна комисия разглежда жалби и се произнася по тях. Нерешените в 25 дневен срок жалби се отнасят до областната КРК.

Чл.14

/1/Общинските земеделски дружби на територия, определена от УС, образуват областна земеделска дружба. В неотложни случаи промяна на територията на областните земеделски дружби може да се извърши и от УС. В така определения район може да съществува само една областна дружба.

/2/ Висш орган на областната земеделска дружба е областното делегатско събрание. То се състои от делегати, избрани на общински делегатски събрания, членовете на областното настоятелство, областната КРК, членовете на УС, членовете на ВСС и члена на ВКРС, както и председателите на общинските настоятелства. Делегатското събрание има следната компетентност:

1. Избира областно настоятелство и областна контролно – ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети. Утвърждава избраните делегати за конгреса, избира членовете на УС на Съюза по квота, определена от УС, както и члена на ВКРС;
2. Избира делегати за конгреса от дадена общинска организация в случай, че последната не е успяла да организира отчетно-изборна конференция преди конгреса, като я задължава в едномесечен срок такава да се проведе за избор на общинско настоятелство;
3. Предлага на УС кандидатите за народни представители, измежду съюзни членове от своята област, с изключение на ПП и председател на БЗНС;
4. Изисква и обсъжда информация от съюзните членове, избрани за народни представители от съответния избирателен район и им дава препоръки;
5. Обсъжда и изразява становища и предлага решения по всички съюзни, политически, икономически и национални проблеми, както на регионално, така и на държавно равнище.

/3/ Областното делегатско събрание се свиква от областното настоятелство, то може да бъде свикано по искане на 2/3 от общинските настоятелства, както и по искане на УС.

/4/ Основен представителен орган на областното делегатско събрание е областното настоятелство. То има постоянен състав до 11 души и разширен състав, в който участват и председателите на общински дружби и членовете на областната КРК.

/5/ На първото си заседание постоянният състав на областното настоятелство се конституира, като избира от своя състав председател, заместник – председател и секретари, които ръководят определени дейности.

/6/ Областното настоятелство:

1. Организира изпълнението на решенията на Конгреса, Върховния контролно – ревизионен съвет, Управителния съвет, Постоянното присъствие и областното делегатско събрание;
2. Контролира и направлява дейността на общинските настоятелства;
3. Поддържа връзки и защищава съюзните интереси пред общинските и държавните органи на територията си;
4. Осъществява връзки с политическите, другите обществени организации и юридическите лица на територията си;
5. Осъществява издателска и друга дейност, разрешена от закона;
6. Организира изпълнението на Програмата на БЗНС в региона си;
7. При избори организира и ръководи цялата предизборна дейност на Съюза на територията си.

/7/ Областната земеделска дружба се представлява от председателя, а в негово отсъствие от заместник – председателя или някой от секретарите.

/8/ Областната контролно – ревизионна комисия се състои до петима души, които избират помежду си председател и секретар. Тя контролира и ревизира:

1. Изпълнението на решенията на областното делегатско събрание и на общосъюзните органи;
2. финансово – счетоводната дейност на областното настоятелство;
3. Спазването на Устава от общинските настоятелства и областното настоятелство.

/9/ Областната контролно – ревизионна комисия разглежда жалби и сигнали на местните съюзни органи по отношение действията на общинските и областното настоятелства и взема решения по тях.

Чл.15 Към съюзните ръководни органи на всички равнища могат да се изграждат секции от специалисти, включително и клубове на жените. Тяхното положение и начин на работа се определя от Правилник, приет от Управителния съвет.

Чл.16

/1/ Настоятелствата на всички равнища се свикват на заседания от техните председатели, а при отсъствие на председателя – от заместник-председателя, съответно от секретаря.

/2/ В случай на отказ да се свика заседание, две трети от членовете могат да поискат свикването на такова, и ако до седмица няма получен отговор от настоятелството, те могат да отнесат въпроса до съответната КРК.

/3/ Членовете на БЗНС, избрани в ръководните органи на Съюза на всички нива, които отсъстват от заседанията на съответния орган без уважителни причини до три поредни заседания, отпадат от състава на ръководния орган автоматично, а не по решение на органа, на който са членове.

Глава четвърта
ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ

Чл.17

/1/ Върховен орган на Съюза е конгресът.

/2/ Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на две години, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Управителния съвет, както и 2/3 от областните настоятелства могат да правят искане пред Управителния съвет за свикване на извънреден конгрес /със съответни протоколни решения/. Управителния съвет задължително се произнася в едномесечен срок по направеното искане с решение, взето с обикновено мнозинство от състава му.

/3/ Мястото на провеждане на конгреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват от УС три месеца по-рано от датата на насрочения конгрес. При извънредния конгрес това може да стане в срок от един месец.

/4/ В конгреса участват по право:

1. Членовете на Управителния съвет и членовете на Върховния контролно-ревизионен съвет;
2. Народните представители, избрани с листата на БЗНС, министрите, които представляват Съюза в правителството;
3. Председателите на областните настоятелства;
4. Председателя на Експертния съвет.

/5/ Членовете на комисии по Устава и Програмата участват в конгреса със съвещателен глас, ако не са делегати на Конгреса.

/6/ Конгресът се открива от най-възрастния делегат. Той предлага ръководство на конгреса в състав: трима съпредседатели и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите.

/7/ Конгресът:

1. Утвърждава дневен ред, избира конгресните комисии, приема Устав и Програма;
2. Изслушва отчетни доклади от председателя и основния организационен координатор, председателя на УС, председателя на ВКРС и председателя на ЕС към ПП на БЗНС;
3. Обсъжда и приема решения по досегашната и бъдеща дейност на Съюза по положението в страната;
4. Проверява правилността на избора на членовете на УС и ги одобрява;
5. Утвърждава членовете на Върховния контролно-ревизионен съвет;
6. Приема и други решения в съответствие с дневния ред.

/8/ Конгресните комисии са: мандатна, по решенията, по проверка на изборите на Управителен съвет и утвърждаване на Върховния контролно-ревизионен съвет по провеждане на изборите, по жалбите, както и други комисии по преценка на конгреса.

/9/ При изменение на Устава и Програмата или приемане на нови, съответните комисии се определят от УС на предпоследното му заседание, предхождащо конгреса.

Чл.18

/1/ Висш управителен орган на съюза е Управителния съвет, който решава всички въпроси от компетентността на конгреса, когато последният не заседава. Новоизбраният Управителен съвет на първото си заседание след конгреса избира от своя състав председател на Управителния съвет, който ръководи заседанията му.

/2/ Членове на УС по право са: главният редактор на в. „Земеделско знаме“, председателят на Експертния съвет. В заседанията на УС със съвещателен глас участва главният секретар на ЗМС.

/3/ Останалите членове на УС се избират от областните делегатски събрания, като всяка дружба има най-малко един член в Управителния съвет. Областните делегатски събрания могат да отзовават представителите си в Управителния съвет и ВКРС по време на мандата им, и да изберат други на тяхно място, както и да заместват свои членове на УС и ВКРС, когато са подали оставка в невъзможност да продължат мандата си, или са починали, или когато не изразяват волята на съответната Областна организация, без да е необходимо да бъдат утвърждавани от Конгреса. Тези промени могат да се осъществяват по време на отчетни или извънредни конференции.

/4/ Управителният съвет:

1. Определя основните насоки на дейността на Съюза, съобразно Устава, Програмата му и решенията на конгреса;
2. Взема решения за участие в избори и приема решения по важни политически, икономически и организационни въпроси, както и коригира решения, взети в явно противоречие на устава от други съюзни органи на всички нива, с изключение на Конгреса.
3. Избира и освобождава председателя на БЗНС, членовете на Постоянното присъствие и председателя на Управителния съвет;
4. Избира и освобождава главния редактор на в.“Земеделско знаме“ и председателя на Експертния съвет;
5. Предлага кандидати за министри;
6. Въз основа на предложенията на областните делегатски събрания утвърждава изборните им листи за народни представители, като изключение се допуска за ПП и Председател, взема решения за участие в избори и коалиции и предлага кандидатите на Съюза в коалиционните изборни листи и правителства. УС може да възлага компетенциите си по тези въпроси на Постоянното присъствие;
7. Изисква отчети от ПП, министрите и народните представители, предложени от БЗНС и осъществява контрол над изпълнителните органи на Съюза;
8. Одобрява бюджета на Съюза;
9. Одобрява щатната структура на служителите към общосъюзните органи;
10. Определя издателската и печатната дейност на Съюза, както и необходимия за това щат и бюджет;
11. Разглежда и взема решения по фондациите, в които участва Съюзът;
12. По въпроси от особена важност да взема решения с поименно гласуване и срещу подпис.

/5/ Управителният съвет заседава най-малко един път на шестмесечие. Заседанията му са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от състава му. Той избира председател на БЗНС.

1. Изборът на председател се извършва както следва:

1.1 Председател на Българския земеделски народен съюз се избира с не повече от три гласувания.
1.2 На първото гласуване се допускат всички кандидати, като за избран се счита получилият най-малко 2/3 от гласовете на присъстващите.
1.3 До втори тур се допускат двамата кандидати, получили най-много гласове.
1.4 За избран на втори тур се счита кандидатът, получил най-малко 2/3 от гласовете на присъстващите.
1.5 На трети тур се допускат двамата кандидати, участвали във втория тур, като за избран се счита този от тях, получил 50% плюс един от гласовете на присъстващите.

2. Управителният съвет, освобождава от длъжност председателя с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите, а останалите си решения взема с мнозинство повече от половината на присъстващите.

Чл.19

/1/ Висш оперативен орган на Управителния съвет е Постоянното присъствие. То се състои до 7 души, включително председателя. Постоянното присъствие избира от състава си ръководители на отдели, които могат да имат сътрудници – членове на Съюза. Те могат да участват в заседанията му със съвещателен глас.

/2/ Постоянното присъствие:

1. Организира и изпълнява решенията на конгреса, УС и ВКРС;
2. Осъществява връзка с централните държавни органи и изразява пред тях становищата на Съюза;
3. Осъществява връзка и координация и договаря споразумения с политически партии, религиозни, синдикални и други организации. Договорените политически споразумения подлежат на утвърждаване от УС;
4. При изборни и правителствени коалиции договаря представителите на Съюза съобразно предложенията на УС и становищата на коалиционните партньори;
5. Осъществява международните връзки на Съюза;
6. Организира образователната, издателската, културната и други подобни дейности на Съюза и контролира политическата линия на съюзните издания;
7. Изготвя щатното разписание на служителите към общосъюзните органи;
8. Разработва финансовата програма на Съюза, в това число и бюджета и ги предлага за утвърждаване от Управителния съвет;
9. Контролира изпълнението на финансовата програма и бюджета, като на всяко заседание на Управителния съвет го докладва;
10. Контролира провеждането на възстановителните и отчетно-изборните областни конференции, относно уставността на процедурата по свикването и протичането им и взетите решения.

/3/ Постоянното присъствие може да възлага на секретари и ръководители на отдели от състава му да изпълняват някои от дейностите по предходната алинея.

/4/ Заседанията на Постоянното присъствие могат да се състоят, ако присъства повече от половината от състава му . Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл.20

/1/ Председателят на БЗНС представлява Съюза пред другите физически и юридически лица, доколкото това не е предоставено на ПП на БЗНС.

/2/ Председателят на БЗНС:

1. Осъществява текущи връзки с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с централните органи на политическите партии, другите организации, Българската православна църква и другите религиозни общности;
2. Осъществява връзки с чуждестранни правителствени политически, стопански, културни и религиозни представители;
3. Издава заповеди от административен и трудовоправен характер;
4. Председателства заседанията на Постоянното присъствие;
5. Докладва за политическото положение /прави анализи и дава предложения за решения/;
6. Докладва по всички други въпроси, които засягат интересите на Съюза /прави анализи и оценки и предлага решения/.

/3/ Председателят може да сключва писмени гражданско правни договори, с които се поемат имуществени задължения само след предварително решение на Постоянното присъствие.

/4/ Председателят е длъжен да приема и провежда решенията на УС и ПП.

/5/ При отсъствие на председателя, той се замества от определен от Постоянното присъствие негов член.

Чл.21 ВКРС:

/1/ Върховният контролно-ревизионен съвет се състои: до един представител на всяка област, избран от областното делегатско събрание. Съветът избира измежду членовете си постоянен състав от 11 души: председател, двама заместник – председатели, секретар и седем членове.

/2/ Върховният контролно-ревизионен съвет:

1. Контролира правилното прилагане на Устава и изпълнението на Програмата на Съюза;
2. Контролира изпълнението на решенията на конгреса, УС и ПП;
3. Контролира правилното стопанисване на съюзното имущество и финансите на ПП;
4. Осъществява методична помощ на контролно – ревизионните комисии на дружбите на всички нива;
5. Разглежда и се произнася по жалби в съответствие с този Устав;
6. Решенията на Върховния контролно-ревизионен съвет са задължителни за съюзните органи на всички нива, освен ако явно нарушават текстовете на Устава.

/3/ Върховният контролно – ревизионен съвет дава тълкуване на Устава след съгласуване с юристи и експерти, членове на ЕС при ПП на БЗНС.

/4/ При установени нарушения ВКРС уведомява нарушителя не по-късно от 30 дни, както и органа, компетентен да вземе съответните мерки, съгласно този Устав и действащото законодателство.

Чл.22

/1/ Експертният съвет към Постоянното присъствие на БЗНС разработва анализи, прогнози, становища, законопроекти и други проекти за нормативни актове.

/2/ ЕС работи по правилник, приет от ПП.

Глава пета
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.23

/1/ Българският земеделски народен съюз набира средства за дейността си от членски внос, от дарения на физически, от издателска дейност, от имоти и от други дейности, разрешени от закона.

/2/ Членският внос е половин процент от чистия месечен доход на всеки член, включително пенсиите, но не по-малко от 0,50 лв. на месец.

/3/ Събраният членски внос се разпределя така:

1. 25 на сто за местната дружба;
2. 20 на сто за общинската дружба;
3. 15 на сто за областната дружба;
4. 40 на сто за Постоянното присъствие на БЗНС, от които се финансира дейността и на УС, ВКРС и ЕС, съгласно приетия бюджет.

Чл.24 Единствен собственик на имуществото на организацията като юридическо лице е БЗНС.

Глава шеста
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25

/1/ Българският земеделски народен съюз е юридическа личност със седалище в град София.

/2/ Представителни права спрямо други физически и юридически лица при учредяване, изменяне или прекратяване на правоотношения имат упълномощени съюзни членове от председателя, като лице, което представлява организацията съгласно този Устав.

Чл.26 Доколкото няма други разпоредби в този Устав, събранията и заседанията могат да се провеждат, ако присъстват повече от половината от съответните членове, а решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. При тайно гласуване се изисква избраните да имат повече от половината от гласовете.

Чл.27

/1/ Избирането на ръководни органи и делегати става с тайно гласуване. Местните дружби могат да провеждат избори с тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.

/2/ Всички останали решения се вземат с явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.

/3/ При отпадане на членове от ръководството на различни нива и при неотложна необходимост, ръководните органи се попълват чрез избор, както следва:

1. Членовете на общинско настоятелство – от разширения състав на общинското настоятелство;
2. Членове на областното настоятелство, на УС и ВКРС – от разширения състав на областното настоятелство;
3. Членове на ПП – от УС на БЗНС.

Чл.28 Съюзните цветове са зеленият и оранжевият.

Чл.29 Символът на съюза е четирилистната детелина.

Чл.30

/1/ Знамето на Съюза е зелено или оранжево. От двете му страни е образът на Александър Стамболийски. Около образа има надпис в кръг: „Мир, хляб, свобода и народовластие“, а отдолу има надпис „БЗНС“. Към дружбените знамена се прибавя и наименованието на съответната дружба.

/2/ Маршът на Съюза е “Земеделски марш” от Цанко Церковски.

Чл.31

/1/ Всеки съюзен член има право на членска книжка /членска карта.

/2/ Членската книжка/членската карта е със зелени и оранжеви цветове. Техният макет се утвърждава от Управителния съвет.

Чл.32 Дружбите и общосъюзните органи имат кръгъл печат с изображение на четирилистна детелина в средата. Околовръст на изображението се изписват наименованието и местонахождението на дружбата или на общосъюзния орган.

Чл.33 Официален печатен орган на БЗНС е вестник „Земеделско знаме“.

Чл.34

/1/ Младежите, които споделят Програмата на БЗНС, могат да се организират в Земеделския младежки съюз /ЗМС/. Той е юридическа личност, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и има свой Устав.

/2/ Членовете на ЗМС на възраст над 18 години могат да членуват и в дружбите на БЗНС.

/3/ Ръководните органи на БЗНС поддържат връзки, организират сътрудничество със съответните ръководни органи на ЗМС, включително чрез оказване на идеологическа и финансова помощ.

Чл.35 БЗНС прекратява своята дейност с конгресно решение, взето с мнозинство от 2/3 от делегатите, и при условията, предвидени в Закона за политическите партии.

Чл.36 Седалището на БЗНС е в гр.София, ул.”Врабча”1.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен – На всички места в този Устав думите „окръжен“, „окръжна“, „окръжно“, „окръжни“ се заменят с „областен“, „областна“, „областно“, „областни“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Този Устав е приет на Извънредния възстановителен конгрес на БЗНС, състоял се на 7 и 8 ноември 1992г. в гр. София, изменен и допълнен на редовния XXIX конгрес на БЗНС, състоял се на 29 и 30 април 1995г. в гр. София, изменен и допълнен на редовния XXX конгрес на БЗНС, състоял се на 21 и 22 декември 1996г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXI редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 7 и 8 ноември 1998г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXII редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 25 и 26 ноември 2000г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXIII редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 7 и 8 декември 2002г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXIV редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 20 и 21 ноември 2004г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXV редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 25 и 26 ноември 2006г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXVІ редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 06 и 07 декември 2008г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXVIІ извънреден конгрес на БЗНС, състоял се на 27 март 2010г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXVIIІ редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 26 януари 2013г. в гр. София, изменен и допълнен на XL редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 18 декември 2016г. в гр. София.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗНС
НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО УСТАВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА

Свали Устава