БЗНС основан 1899г.

Начало » УСТАВ НА БЗНС

УСТАВ НА БЗНС

УСТАВ

НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

 

Глава първа

СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

 

Чл.1 Българският земеделски народен съюз е политическа организация, правоприемник на основания през 1899г. Български земеделски народен съюз, забранен с Наредба – закон за забрана на политическите партии от 12 юни 1934г., БЗНС – „Александър Стамболийски“, възстановен и регистриран на 01 септември 1945г. и БЗНС „Врабча“ 1, възстановен на 14-15 октомври 1944г., регистриран на 11 септември 1946г., и разтурен на 26 август 1947г. със Закон за забрана и разтуряне на БЗНС – „Никола Петков“ и на всичките му поделения и секции и възстановен на Възстановителния конгрес, състоял се на 7 и 8 ноември 1992г. Съюзът носи историческото име Български земеделски народен съюз /БЗНС/. Идеологията и Програмата му са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и върху утвърдените общочовешки ценности и морал.

Чл.2 Основната цел на политическата дейност на БЗНС е благоденствието на народа при демократична, парламентарна и републиканска форма на държавно управление. Затова дейността на Съюза се осъществява под девиза:

Мир, хляб, свобода и народовластие!

Чл.3 Българският земеделски народен съюз работи за изграждане и усъвършенстване на пазарно стопанство, за създаването на силна средна класа като основан на общественото развитие, за приоритетно развитие на земеделието и свързаните с него отрасли, за равнопоставеност на всички видове собственост.

Чл.4 Българският земеделски народен съюз е за:

 1.  Гарантиране правата и свободите на българските граждани в съответствие с Конституцията и международните договорености;
 2.  Насърчаване на свободната изява, професионалното и нравственото израстване и утвърждаване на отделната личност;
 3.  Съхраняване на националната култура и българското историческо наследство;
 4.  Уважение и ненамеса в работата на Българската православна църква и на останалите общности, доколкото дейността им не противоречи на Конституцията и  морала;
 5.  Укрепване на родолюбието, националното единство и запазване на гражданския мир в страната.

Чл.5 Българският земеделски народен съюз осъвременява Съюзната програма в съответствие с развитието на обществено-политическите условия, като запазва основните принципи в своята идеология, същност и цели.

 

Глава втора

ЧЛЕНСТВО

Чл.6 /1/ Член на Българския земеделски народен съюз може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който не членува в други политически организации, приема и изпълнява неговите Устав и Програма и спазва съюзната дисциплина.

/2/ Не могат да членуват в Съюза осъждани за тежки умишлени престъпления, които не са реабилитирани, както и участвали в репресии срещу българския народ, доказани агенти на ДС и бивши членове на БКП и БСП.

/3/ Членовете на БЗНС са включени в местни дружби по постоянен адрес, освен в случаите на липса на съответна структура.

Чл.7 /1/ Членовете на БЗНС се приемат на общо събрание на съответната местна дружба, до която подават заявление. Заявлението трябва да бъде подписано от още двама членове на същата дружба.

/2/ Заявлението се разглежда в присъствието на кандидата. Решението за приемане на кандидата се взема с явно гласуване.

/3/ При   промяна  на местоживеенето, съюзният член се отчислява в едномесечен срок и зачислява по новия адрес на местоживеене (настоящ адрес), което се отразява в членската му книжка.

Чл.8 /1/ Членовете на БЗНС имат равни права и задължения във вътрешносъюзния живот.

/2/ Съюзният член има право:

1. Да избира и да бъде избиран в съюзните органи в съответствие с този Устав;

2. Да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения относно дейността на Съюза, до вземане на решения по тях.

/3/ Съюзният член е длъжен:

 1.  Да спазва Устава и работи за изпълнение на Програмата;
 2.  Да съдейства за издигане ролята и авторитета на Съюза;
 3.  Да изпълнява решенията на съюзните органи;
 4.  Да участва редовно и активно в съюзния организационен живот;
 5.  Да развива и утвърждава демократизма във вътрешния съюзен живот и да пази съюзното единство;
 6.  Да плаща редовно членския си внос.

Чл.9 /1/ Членството в БЗНС се прекратява:

 1.  Чрез писмено заявление до местната дружба или ясно изразено устно заявление на нейно събрание или пред ръководен орган, отразено в протокола;
 2.  При виновно неплащане на членския внос за повече от шест месеца;
 3.  При смърт или обявяване на недееспособност;
 4.  При изключване;
 5.  При възникване на обстоятелства, които водят до отпадане по някои от изискванията за членуване по чл.6, ал.2.

Чл.10 /1/ За нарушаване на Устава, уронване престижа или увреждане интересите на Съюза, включително и чрез злепоставяне и клевети по адрес на съюзни членове, както и за неизпълнени решения на негови компетентни органи от контролния орган, се налагат следните наказания:

1.  Порицание;

2.  Изваждане  или отпадане от състава на ръководен орган или контролен орган;

3.  Изключване.

/2/ Наказанието “порицание” се налага от събранието на местната дружба, в която членува предложеният или от контролен орган.

/3/ Наказанието “изключване” се налага от събранието на местната дружба, в която членува предложеният. Ако тя не се произнесе с решение в продължение на 15 дни от предложението, се въпросът се решава от общинското настоятелство. Ако и то не се произнесе, наказанието се налага от областното настоятелство или друг висш орган.

/4/ Наказанието “изваждане или отпадане от състава на ръководен или контролен орган” се налага от органа, който е компетентен да извърши съответния избор.

/5/ Наказанията по предходните алинеи за членовете на ръководни и контролни органи се налагат при задължително сезиране на Върховния контролно – ревизионен съвет /ВКРС/, както следва:

 1.  На членовете на областните настоятелства и областните  контролно-ревизионни комисии – от Управителния съвет;
 2.  На членовете на Управителния съвет, Върховния контролно ревизионен съвет, Постоянното присъствие и председателя на БЗНС – от Конгреса.

/6/ Наказанията се налагат по предложения на ръководствата на местните дружби или на висшестоящите органи.

/7/ Във всеки случай преди налагането на наказанието основанието трябва да бъде съобщено на предложения за наказание и той да бъде поканен да даде обяснения.

/8/ Решението за налагане или отказ да се наложи наказание може да се обжалва в 30-дневен срок пред общинската контролно-ревизионна комисия, а ако решението е на УС – пред Върховния контролно-ревизионен съвет.

/9/ Наказанието „порицание” се смята за заличено, ако не са наложени нови наказания в срок от една година.

/10/ Членовете, изключени и отпаднали от Съюза, могат да кандидатстват отново след една година от налагането на наказанието.

 

Глава трета

СТРУКТУРА

Чл.11 Организационната структура на БЗНС включва местни, общински и областни дружби.
При липса на общинска дружба на територията на общината, местните земеделски дружби членуват в най-близката общинска дружба в съответната област.

Чл.12 /1/ Основната структурна единица на Съюза е местната дружба.

/2/ Броят на местните дружби и техните териториални райони се определят от съответното общинско настоятелство. По принцип в селата се създава една дружба.

/3/ В един район, определен по реда на предходната алинея, може да има повече от една дружба.

/4/ Дружба се създава, когато има най-малко 5 члена.

/5/ Висш орган на местната дружба е общото и събрание, което се състои от всички нейни членове.То има следната компетентност:

 1.  Приема отчетите на ръководството и Контролно-ревизионната комисия;
 2.  Избира ръководство и контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат;
 3.  Избира делегати за общинското делегатско събрание по норми за представителство, определени от общинското настоятелство;
 4.  Определя кандидати за кметове на съответните населени места и райони след обсъждане и съгласуване на предложените кандидати с общинските и областни настоятелства;
 5.  Предлага кандидати за общинските изборни органи за местна власт на общинското делегатско събрание;
 6.  Прави   и   други   предложения   пред общинското делегатско събрание;
 7.  Изисква отчети и обяснения от кметовете и общинските съветници;
 8.  Обсъжда и дава становище по всички съюзни и национални въпроси;
 9.  Взема и други решения съгласно този Устав.

/6/ Общото събрание се свиква :

 1.  По решение на дружбеното ръководство;
 2.  По искане най-малко на 1/3 от членовете на дружбата;
 3.  По искане на висшестоящите органи.

/7/ Събранието може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете на дружбата. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

/8/ Ръководството на местната дружба се състои от 3 до 7 членове, които определят помежду си най-малко председател, заместник-председател и касиер. Местните дружби под 10 души имат само председател.

/9/ Ръководството на местната дружба:

 1.  Организира дейността на дружбата;
 2.  Привежда в изпълнение решенията на общото събрание и висшестоящите органи;
 3.  Събира редовно членския внос, като внася отчисленията за абонати за «Земеделско знаме» и съюзните печатни издания. Сумите за Постоянното присъствие /ПП/ се привеждат в областните ръководства, които редовно ги изпращат в Постоянното присъствие.

/10/ Дружбената контролно – ревизионна комисия има състав от трима души. Вместо комисия може да се избере и едноличен ревизор. Тя контролира приходите на дружбата и тяхното изразходване.

Чл.13 /1/ Местните земеделски дружби на територията на общината образуват общинска дружба.

/2/ Висш орган на общинската дружба е общинското делегатско събрание. То се състои от делегати на местните дружби, общинското настоятелство, общинската Контролно ревизионна комисия, членовете на областното настоятелство, Управителния съвет и Върховния контролно-ревизионен съвет, които са членове на съответната общинска дружба. В него участват със съвещателен глас кметовете и общинските съветници – съюзни членове. Делегатското събрание има следната компетентност:

 1.  Избира общинското настоятелство и общинската контролно – ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети;
 2.  Определя кандидати за изборни длъжности в общинските органи на власт и управление, както и начина за явяване на местни избори, ако няма общонационално решение на УС;
 3.  Избира делегати  за конгреса и  за областните делегатски събрания при норма на представителство, определена от Управителния съвет;
 4.  Изслушва информация и приема решения по обществено – политическия живот на общината;
 5.  Прави предложения пред областното делегатско събрание;
 6.  Обсъжда и дава становища по всички съюзни и национални въпроси.

/3/ Общинското делегатско събрание се свиква най-малко веднъж в годината, а отчетно-изборното събрание – най-малко веднъж на две години, ако няма друго решение на Управителния съвет:

 1.  От общинското настоятелство;
 2.  По искане най-малко на 2/3 от ръководствата на местните дружби;
 3.  По искане на висшестоящи ръководни органи.

/4/ Основен представителен и изпълнителен орган на общинското делегатско събрание е общинското настоятелство. То има постоянен състав до 9 души и разширен състав, в който участват и председателите на местните дружби, както и членовете на УС и ВКРС.

/5/ На първото си заседание постоянният състав на общинското настоятелство се конституира, като избира най-малко председател, заместник- председател, секретар и касиер.

/6/ Общинското настоятелство:

 1.  Организира изпълнението на решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите органи;
 2.  Организира работата на местните дружби и ги подпомага в дейността им;
 3.  Поддържа връзки и защитава съюзните интереси пред общинските и държавните органи;
 4.  Осъществява връзка с другите органи на Съюза;
 5.  Осъществява връзка с други политически и обществени организации на територията на общината;
 6.  При избори ръководи и организира цялата предизборна дейност на Съюза на територията на общината.

/7/ Общинската земеделска дружба се представлява от председателя, а в негово отсъствие – от заместник-председателя или секретаря на ръководството.

/8/ Общинската контролно-ревизионна комисия се състои от трима души, които избират помежду си председател и секретар. Тя ревизира и контролира:

 1.  Изпълнението на решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите органи;
 2.  Финансово – счетоводната дейност на общинското настоятелство;
 3.  Спазването на Устава от местните дружби, техните ръководства и общинското настоятелство.

/9/ Общинската контролно-ревизионна комисия разглежда жалби и се произнася по тях. Нерешените в 25 дневен срок жалби се отнасят до областната КРК.

Чл.14 /1/ Общинските земеделски дружби на територия, определена от УС, образуват областна земеделска дружба. В неотложни случаи промяна на територията на областните земеделски дружби може да се извърши и от УС. В така определения район може да съществува само една областна дружба.

/2/ Висш орган на областната земеделска дружба е областното делегатско събрание. То се състои от делегати, избрани на общински делегатски събрания, членовете на областното настоятелство, областната КРК, членовете на УС, членовете на ВСС и члена на ВКРС, както и председателите на общинските настоятелства. Делегатското събрание има следната компетентност:

 1.  Избира  областно  настоятелство  и областна контролно – ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети. Утвърждава избраните делегати за конгреса, избира членовете на УС на Съюза по квота, определена от УС, както и члена на ВКРС;
 2.  Избира делегати за конгреса от дадена общинска организация в случай, че последната не е успяла да организира отчетно-изборна конференция преди конгреса, като я задължава в едномесечен срок такава да се проведе за избор на общинско настоятелство;
 3.  Предлага на УС кандидатите за народни представители, измежду съюзни членове от своята област, с изключение на ПП и председателя на БЗНС;
 4.  Изисква и обсъжда информация от съюзните членове, избрани за народни представители от съответния избирателен район и им дава препоръки;
 5.  Обсъжда и изразява становища и предлага решения по всички съюзни, политически, икономически и национални проблеми, както на регионално, така и на държавно равнище.

/3/ Областното делегатско събрание се свиква от областното настоятелство, то може да бъде свикано по искане на 2/3 от общинските настоятелства, както и по искане на УС.

/4/ Основен представителен орган на областното делегатско събрание е областното настоятелство. То има постоянен състав до 11 души и разширен състав, в който участват и председателите на общински дружби и членовете на областната КРК.

/5/ На първото си заседание постоянният състав на областното настоятелство се конституира, като избира от своя състав председател, заместник – председател и секретари, които ръководят определени дейности.

/6/ Областното настоятелство:

 1.  Организира изпълнението на решенията на Конгреса, Върховния контролно – ревизионен съвет, Управителния съвет, Постоянното присъствие и областното делегатско събрание;
 2.  Контролира и направлява дейността на общинските настоятелства;
 3.  Поддържа връзки и защищава съюзните интереси пред общинските и държавните органи на територията си;
 4.  Осъществява връзки с политическите, другите обществени организации и юридическите лица на територията си;
 5.  Осъществява   издателска   и   друга дейност, разрешена от закона;
 6.  Организира изпълнението на Програмата на БЗНС в региона си;
 7.  При избори организира и ръководи цялата предизборна дейност на Съюза на територията си.

/7/ Областната земеделска дружба се представлява от председателя, а в негово отсъствие от заместник – председателя или някой от секретарите.

/8/ Областната контролно – ревизионна комисия се състои до петима души, които избират помежду си председател и секретар. Тя контролира и ревизира:

 1.  Изпълнението на решенията на областното делегатско събрание и на общосъюзните органи;
 2.  Финансово – счетоводната дейност на областното настоятелство;
 3.  Спазването на Устава от общинските настоятелства и областното настоятелство.

/9/ Областната контролно-ревизионна комисия разглежда жалби и сигнали на местните съюзни органи по отношение действията на общинските и областното настоятелства и взема решения по тях.

Чл.15 Към съюзните ръководни органи на всички равнища могат да се изграждат секции от специалисти, включително и клубове на жените. Тяхното положение и начин на работа се определя от Правилник, приет от Управителния съвет.

Чл.16 /1/ Настоятелствата на всички равнища се свикват на заседания от техните председатели, а при отсъствие на председателя – от заместник-председателя, съответно от секретаря.

/2/ В случай на отказ да се свика заседание, две трети от членовете могат да поискат свикването на такова, и ако до седмица няма получен отговор от настоятелството, те могат да отнесат въпроса до съответната КРК.

/3/ Членовете на БЗНС, избрани в ръководните органи на Съюза на всички нива, които отсъстват от заседанията на съответния орган без уважителни причини до три поредни заседания, отпадат от състава на ръководния орган автоматично, а не по решение на органа, на който са членове.

 

Глава четвърта

ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ

Чл.17  /1/ Върховен орган на Съюза е конгресът.

/2/ Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на две години, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Управителния съвет, както и 2/3 от областните настоятелства могат да правят искане пред Управителния съвет за свикване на извънреден конгрес /със съответни протоколни решения/. Управителния съвет задължително се произнася в едномесечен срок по направеното искане с решение, взето с обикновено мнозинство от състава му.

/3/ Мястото на провеждане на конгреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват от УС три месеца по-рано от датата на насрочения конгрес. При извънредния конгрес това може да стане в срок от един месец.

/4/ В конгреса участват по право:

 1.  Членовете на Управителния съвет и членовете на Върховния контролно – ревизионен съвет;
 2.  Народните представители, избрани с листата на БЗНС, министрите, които представляват Съюза в правителството;
 3.  Председателите на областните настоятелства;
 4.  Председателя на Експертния съвет.

/5/ Членовете на комисии по Устава и Програмата участват в конгреса със съвещателен глас, ако не са делегати на Конгреса.

/6/ Конгресът се открива от най-възрастния делегат. Той предлага ръководство на конгреса в състав: трима съпредседатели и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите.

/7/ Конгресът:

 1.  Утвърждава дневен ред, избира конгресните комисии, приема Устав и Програма;
 2.  Изслушва отчетни доклади от председателя и основния организационен координатор, председателя на УС, председателя на ВКРС и председателя на ЕС към ПП на БЗНС;
 3.  Обсъжда и приема решения по досегашната и бъдеща дейност на Съюза по положението в страната;
 4.  Проверява правилността на избора на членовете на УС и ги одобрява;
 5.  Утвърждава членовете на Върховния контролно – ревизионен съвет;
 6.  Приема и други решения в съответствие с дневния ред.

/8/ Конгресните комисии са: мандатна, по решенията, по проверка на изборите на Управителен съвет и утвърждаване на Върховния контролно-ревизионен съвет по провеждане на изборите, по жалбите, както и други комисии по преценка на конгреса.

/9/ При изменение на Устава и Програмата или приемане на нови, съответните комисии се определят от УС на предпоследното му заседание, предхождащо конгреса.

Чл.18 /1/ Висш управителен орган на съюза е Управителния съвет, който решава всички въпроси от компетентността на конгреса, когато последният не заседава.

/2/ Членове на УС по право са: главният редактор на в. „Земеделско знаме“, председателят на Експертния съвет. В заседанията на УС със съвещателен глас участва главният секретар на ЗМС.

/3/ Останалите членове на УС се избират от областните делегатски събрания, като всяка дружба има най-малко един член в Управителния съвет. Областните делегатски събрания могат да отзовават представителите си в Управителния съвет и ВКРС по време на мандата им, и да изберат други на тяхно място, както и да заместват свои членове на УС и ВКРС, когато са подали оставка в невъзможност да продължат мандата си, или са починали, или когато не изразяват волята на съответната Областна организация, без да е необходимо да бъдат утвърждавани от Конгреса. Тези промени могат да се осъществяват по време на отчетни или извънредни конференции.

/4/ Управителният съвет:

 1.  Определя основните насоки на дейността на Съюза, съобразно Устава, Програмата му и решенията на конгреса;
 2.  Взема решения за участие в избори и приема решения по важни политически, икономически и организационни въпроси, както и коригира решения, взети в явно противоречие на устава от други съюзни органи на всички нива, с изключение на Конгреса;
 3.  Избира и освобождава председателя на БЗНС и членовете на Постоянното присъствие;
 4.  Избира и освобождава главния редактор на в.“Земеделско знаме“ и председателя на Експертния съвет;
 5.  Предлага кандидати за министри;
 6.  Въз   основа   на   предложенията   на областните делегатски събрания утвърждава изборните им листи за народни представители, като изключение се допуска за ПП и Председателя, взема решения за участие в избори и коалиции и предлага кандидатите на Съюза в коалиционните изборни листи и правителства. УС може да възлага компетенциите си по тези въпроси на Постоянното присъствие;
 7.  Изисква отчети от ПП, министрите и народните представители, предложени от БЗНС и осъществява контрол над изпълнителните органи на Съюза;
 8.  Одобрява бюджета на Съюза;
 9.  Одобрява щатната структура на служителите към общосъюзните органи;
 10.  Определя издателската и печатната дейност на Съюза, както и необходимия за това щат и бюджет;
 11.  Разглежда  и  взема решения по фондациите, в които участва Съюзът;
 12.  По въпроси от особена важност да взема решения с поименно гласуване и срещу подпис.

/5/ Управителният съвет заседава най-малко един път на шестмесечие. Заседанията му са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от състава му. Той избира председател на БЗНС.

1. Изборът на председател се извършва както следва:

1.1 Председател   на   Българския земеделски народен съюз се избира с не повече от три гласувания.

1.2 На първото гласуване се допускат всички кандидати, като за избран се счита получилият най-малко 2/3 от гласовете на присъстващите.

1.3 До втори тур се допускат двамата кандидати, получили най-много гласове.

1.4 За   избран   на  втори  тур  се  счита кандидатът, получил най-малко 2/3 от гласовете на присъстващите.

1.5 На трети тур се допускат двамата кандидати, участвали във втория тур, като за избран се счита този от тях, получил 50% плюс един от гласовете на присъстващите.

2. Управителният съвет, освобождава от длъжност председателя с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите, а останалите си решения взема с мнозинство повече от половината на присъстващите.

Чл.19 /1/ Висш оперативен орган на Управителния съвет е Постоянното присъствие. То се състои до 7 души, включително председателя. Постоянното присъствие избира от състава си ръководители на отдели, които могат да имат сътрудници – членове на Съюза. Те могат да участват в заседанията му със съвещателен глас.

/2/ Постоянното присъствие:

 1.  Организира и изпълнява решенията на конгреса, УС и ВКРС;
 2.  Осъществява връзка с централните държавни  органи и изразява пред тях становищата на Съюза;
 3.  Осъществява връзка и координация и договаря споразумения с политически партии, религиозни, синдикални и други организации. Договорените политически споразумения подлежат на утвърждаване от УС;
 4.  При изборни и правителствени коалиции договаря представителите на Съюза съобразно предложенията  на  УС  и  становищата  на коалиционните партньори;
 5.  Осъществява международните връзки на Съюза;
 6.  Организира образователната, издателската, културната и други подобни дейности на Съюза и контролира политическата линия на съюзните издания;
 7.  Изготвя щатното разписание на служителите към общосъюзните органи;
 8.  Разработва финансовата програма на Съюза, в това число и бюджета и ги предлага за утвърждаване от Управителния съвет;
 9.  Контролира изпълнението на финансовата програма и бюджета, като на всяко заседание на Управителния съвет го докладва;
 10.  Контролира провеждането на възстановителните и отчетно-изборните областни конференции, относно уставността на процедурата по свикването и протичането им и взетите решения.

/3/ Постоянното присъствие може да възлага на секретари и ръководители на отдели от състава му да изпълняват някои от дейностите по предходната алинея.

/4/ Заседанията на Постоянното присъствие могат да се състоят, ако присъства повече от половината от състава му . Решенията се вземат с мнозинство  от присъстващите.

Чл.20 /1/ Председателят на БЗНС представлява Съюза пред другите физически и юридически лица, доколкото това не е предоставено на ПП на БЗНС.

/2/ Председателят на БЗНС:

 1.  Осъществява текущи връзки с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с централните органи на политическите партии, другите организации, Българската православна църква и другите религиозни общности;
 2.  Осъществява връзки с чуждестранни правителствени политически, стопански, културни и религиозни представители;
 3.  Издава заповеди от административен и трудовоправен характер;
 4.  Председателства заседанията на Постоянното присъствие;
 5.  Докладва за политическото положение /прави анализи и дава предложения за решения/;
 6.  Докладва по всички други въпроси, които засягат интересите на Съюза /прави анализи и оценки и предлага решения/.

/3/ Председателят може да сключва писмени гражданско правни договори, с които се поемат имуществени задължения само след предварително решение на Постоянното присъствие.

/4/ Председателят е длъжен да приема и провежда решенията на УС и ПП.

/5/ При отсъствие на председателя, той се замества от определен от Постоянното присъствие негов член.

Чл.21 ВКРС:

/1/ Върховният контролно-ревизионен съвет се състои: до един представител на всяка област, избран от областното делегатско събрание. Съветът избира измежду членовете си постоянен състав от 11 души: председател, двама заместник-председатели, секретар и седем членове.

/2/ Върховният контролно-ревизионен съвет:

 1.  Контролира правилното прилагане на Устава и изпълнението на Програмата на Съюза;
 2.  Контролира изпълнението на решенията на конгреса, УС и ПП;
 3.  Контролира правилното стопанисване на съюзното имущество и финансите на ПП;
 4.  Осъществява методична помощ на контролно – ревизионните комисии на дружбите на всички нива;
 5.  Разглежда и се произнася по жалби в съответствие с този Устав;
 6.  Решенията на Върховния контролно – ревизионен съвет са задължителни за съюзните органи на всички нива, освен ако явно нарушават текстовете на Устава.

/3/ Върховният контролно-ревизионен съвет дава тълкуване на Устава след съгласуване с юристи и експерти, членове на ЕС при ПП на БЗНС.

/4/ При установени нарушения ВКРС уведомява нарушителя не по-късно от 30 дни, както и органа, компетентен да вземе съответните мерки, съгласно този Устав и действащото законодателство.

Чл.22 /1/ Експертният съвет към Постоянното присъствие на БЗНС разработва анализи, прогнози, становища, законопроекти и други проекти за нормативни актове.

/2/ ЕС работи по правилник, приет от ПП.

 

Глава пета

ИМУЩЕСТВО  И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.23 /1/ Българският земеделски народен съюз набира средства за дейността си от членски внос, от дарения на физически лица, от издателска дейност, от имоти и от други дейности, разрешени от закона.

/2/ Членският внос е половин процент от чистия месечен доход на всеки член, включително пенсиите, но не по-малко от 0,50 лв. на месец.

/3/ Събраният членски внос се разпределя така:

 1.  25 на сто за местната дружба;
 2.  20 на сто за общинската дружба;
 3.  15 на сто за областната дружба;
 4.  40 на сто за Постоянното присъствие на БЗНС, от които се финансира дейността и на УС, ВКРС и ЕС, съгласно приетия бюджет.

Чл.24 Единствен собственик на имуществото на организацията като юридическо лице е БЗНС.

 

Глава шеста

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25 /1/ Българският земеделски народен съюз е юридическа личност със седалище в град София.

/2/ Представителни права спрямо други физически и юридически лица при учредяване, изменяне или прекратяване на правоотношения имат упълномощени съюзни членове от председателя, като лице, което представлява организацията съгласно този Устав.

Чл.26 Доколкото няма други разпоредби в този Устав, събранията и заседанията могат да се провеждат, ако присъстват повече от половината от съответните членове, а решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. При тайно гласуване се изисква избраните да имат повече от половината от гласовете.

Чл.27 /1/ Избирането на ръководни органи и делегати става с тайно гласуване. Местните дружби могат да провеждат избори с тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.

/2/ Всички останали решения се вземат с явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.

/3/ При отпадане на членове от ръководството на различни нива и при неотложна необходимост, ръководните органи се попълват чрез избор, както следва:

 1.  Членовете на общинско настоятелство – от разширения състав на общинското настоятелство;
 2.  Членове на областното настоятелство, на УС и ВКРС – от разширения състав на областното настоятелство;
 3.  Членове на ПП – от УС на БЗНС.

Чл.28 Съюзните цветове са зеленият и оранжевият.

Чл.29 Символът на съюза е четирилистната детелина.

Чл.30 /1/ Знамето на Съюза е зелено или оранжево. От двете му страни е образът на Александър Стамболийски. Около образа има надпис в кръг: „Мир, хляб, свобода и народовластие“, а отдолу има надпис „БЗНС“. Към дружбените знамена се прибавя и наименованието на съответната дружба.

/2/ Маршът на Съюза е “Земеделски марш” от Цанко Церковски.

Чл.31 /1/ Всеки съюзен член има право на членска книжка.

/2/ Членската книжка е със зелени и оранжеви цветове. Нейният макет се утвърждава от Управителния съвет.

Чл.32 Дружбите и общосъюзните органи имат кръгъл печат с изображение на четирилистна детелина в средата. Околовръст на изображението се изписват наименованието и местонахождението на дружбата или на общосъюзния орган.

Чл.33 Официален печатен орган на БЗНС е вестник „Земеделско знаме“.

Чл.34 /1/ Младежите, които споделят Програмата на БЗНС, могат да се организират в Земеделския младежки съюз /ЗМС/. Той е юридическа личност, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и има свой Устав.

/2/ Членовете на ЗМС на възраст над 18 години могат да членуват и в дружбите на БЗНС.

/3/ Ръководните органи на БЗНС поддържат връзки, организират сътрудничество със съответните ръководни органи на ЗМС, включително чрез оказване на идеологическа и финансова помощ.

Чл.35 БЗНС прекратява своята дейност с конгресно решение, взето с мнозинство от 2/3 от делегатите, и при условията, предвидени в Закона за политическите партии.

Чл.36 Седалището на БЗНС е в гр.София, ул.”Врабча”1.

 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен – На всички места в този Устав думите „окръжен“, „окръжна“, „окръжно“, „окръжни“ се заменят с „областен“, „областна“, „областно“, „областни“.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Този Устав е приет на Извънредния възстановителен конгрес на БЗНС, състоял се на 7 и 8 ноември 1992г. в гр. София, изменен и допълнен на редовния XXIX конгрес на БЗНС, състоял се на 29 и 30 април 1995г. в гр. София, изменен и допълнен на редовния XXX конгрес на БЗНС, състоял се на 21 и 22 декември 1996г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXI редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 7 и 8 ноември 1998г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXII редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 25 и 26 ноември 2000г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXIII редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 7 и 8 декември 2002г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXIV редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 20 и 21 ноември 2004г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXV редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 25 и 26 ноември 2006г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXVІ редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 06 и 07 декември 2008г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXVIІ извънреден конгрес на БЗНС, състоял се на 27 март 2010г. в гр. София, изменен и допълнен на XXXVIIІ редовен конгрес на БЗНС, състоял се на 26 януари 2013г. в гр. София.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗНС
И НА КОМИСИЯТА ПО УСТАВА

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ

 

Свали Устава